Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Listy dla Ziemi


 
2017-04-11Spotkanie z działkowcami

W związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego w stosunku do Polskiego Związku Działkowców "Cukropol"w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa)
o godzinie 1530


w sali narad Urzędu Gminy Stare Pole organizowane jest spotkanie z osobami chętnymi do dalszego użytkowania działek warzywnych. Celem spotkanie będzie omówienie zasad korzystania z tych działek.


 
2017-04-11Wiosenne zawody wędkarskie dla dzieci


 
2017-04-07Żuławska LGD informuje


Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłosiła listy wniosków wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu 1.1.3. Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.


Jednym z wybranych zadań jest projekt Gminy Stare Pole pn. "Przystanek Leśny Żuławy".


Szczegóły na stronie: http://zulawskalgd.pl/index.php/ogloszenia/210-wyniki-naboru-08-2017


 
2017-04-07Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie

Logo

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.11.03.00-22-0025/16-00 z dnia 6 października 2016 r. w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent

Partner wiodący

Gmina Stare Pole

Przedmiot projektu

Rozbudowa zbiorczego gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj. budowa 14,8km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Ząbrowie wraz z potrzebną infrastrukturą oraz przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjne. W gminie Stare Pole zadanie to będzie realizowane pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole.

Cel główny projektu

Podniesienie komfortu życia mieszkańców dot. odbioru ścieków do kanalizacji i wypełnienie zobowiązań akcesyjnych Gminy w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracji od 2-10 tys. RLM i poprawa jakości wody pitnej ujęcia wody Letniki dla Żuław.

Cele szczegółowe

Rozwój systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Starym Polu przyczyni się do całościowego rozwiązywania problemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Stare Pole, jako że planowane zadania są ostatnim elementem wypełnienia założeń KPOŚK.

Planowane efekty

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej o długości 14,8km spowoduje likwidację zanieczyszczenia środowiska ściekami nieczyszczonymi z nie skanalizowanego Ząbrowa.

Budowa oczyszczalni ścieków, wpłynie na poprawę lokalnego środowiska gruntowo-wodnego, poprawi się jakość życia na terenie wiejskim poza Starym Polem.

W ramach projektu z oczyszczalni ścieków skorzysta 388 deklarowanych osób (RLM) zamieszkujących w Ząbrowie.

Wartość projektu

8 981 357,69 zł

Wydatki kwalifikowane

7 118 030,65 zł

Poziom dofinansowania

Gmina Stare Pole - 63,75 %

Dofinansowanie z UE

4 537 673,34 zł

Termin realizacji projektu

30 września 2018 r.


 
2017-04-04Konkurs Piękna Wieś

 


Urząd Gminy w Starym Polu informuje,
że w roku bieżącym odbędzie się
24 edycja konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2017"


Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.


Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.


Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
  • gminnym,
  • powiatowym,
  • wojewódzkim

i w dwóch kategoriach:
  • "Zagroda",
  • "Wieś".

W konkursie mogą brać udział wsie (z wyjątkiem wsi, w której znajduje się siedziba gminy) oraz zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, z wyłączeniem laureatów I-szych miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich dziesięciu edycjach Konkursu.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Wieś" jest złożenie karty zgłoszenia wsi podpisanej przez sołtysa.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Zagroda" jest złożenie karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela zagrody.


Karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Polu (pok. nr 4) lub u sołtysów.


Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona oceny zgłoszonych Wsi i Zagród w terminie do 14 czerwca 2017 r. i zgłosi laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach do eliminacji powiatowych.


Karty zgłoszenia wsi / zagrody w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2017" należy składać do dnia 12 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Starym Polu (osobiście, listownie lub za pośrednictwem sołtysów).


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania: Regulamin konkursu

 
2017-04-03Żółta kartka


 
2017-04-03Kurs operatora kombajnów


 
2017-03-23Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


 
2017-03-21Jak założyć sad?


 
2017-03-21


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 48 49 50 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
   
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.